قرآن راستین

قرآن راستین

درباره این کتاب

قرآن راستین ترجمه فارسی "مصحف علی" میباشد که تا ده سال بعد رحلت رسول اکرم در میان مسلمانان خوانده میشد.

برهم زدن ترتیب تاریخی سوره های قرآن در زمان خلافت عثمان، تصمیمی بود که به توصیه و با موافقت سلمان فارسی فرماندار تیسفون گرفته شد.

خواندن قرآن به فارسی و با ترتیب تاریخی (کرانیکال) براساس آیات قرآن برای درک بهتر آن مانع شرعی ندارد.

سوره فرقان، آیه سی و دو میفرماید:
کافران گفتند: چرا این قرآن را به یکباره بر او نازل نمی شود؟ برای آن است که دل تو را بدان نیرومندی دهیم و آنرا به آهستگی و ترتیب فرو خوانیم.
توجه کنید که میفرماید: "......فوادک ورتلنه ترتیلا" یعنی ...... به آهستگی و ترتیب فرو خوانیم.
همچنین در سوره اسرا، آیه صد و شش میفرماید:
و قرآن را به تفاريق نازل کرديم تا تو آن را با تانی بر مردم بخوانی و نازلش کرديم، نازل کردنی به کمال.
خواندن قرآن به این ترتیب نه تنها ثواب بیشتری دارد، بلکه تاریخ زندگی پر فراز و نشیب حضرت محمد صلی الله علیه واله وصلم از شب بعثت تا رحلت را میتوان در بین خطوط آن آیات درک کرد.
چرا حضرت عثمان خلیفه سوم مسلمانان طبیعی ترین و منطقی ترین روش تدوین را درتنظیم قرآن پیش نگرفت و قرآن را مطابق نسخه حضرت علی (ع) یعنی برحسب تاریخ نزول، جمع آوری و تدوین نکردند که بیشتر معنی نماید و مردمان آینده را با کیفیت نشو و نمای اسلام و هم طرز فکر و روحیات شارع مقدس آن آشناتر کرد.
بعضی ها میگویند ما فارسی زبانان باید قرآن را به عربی بخوانیم! همین باعث شده که بیش از هزار سال است ما ایرانیان از نعمت درک مفاهیم قرآن محروم باشیم.
سوره ابراهیم آیه چهار میفرماید:
هیچ پیامبری را جز بزبان مردمش نفرستادیم. تا بتواند پیام خدا را برایشان بیان کند.
آیا خواندن قرآن به عربی برای ما فارسی زبانان خلاف این گفته الله نیست که بتوانیم پیام او را بفهمیم.
سوره قمر، آیه هفدهم میفرماید:
و این قرآن را آسان ادا کردیم تا از آن پند گیرند.